Referat af generalforsamling 2021

Referat af SS-M Generalforsamling d. 20.-9.-2021

• 1: Valg af dirigent: Kristian Thomsen foreslået og godkendt.
GF 2021 udskudt pga corona og gældende regler herom og GF afholdes efter disse og anerkendt af GF.
Tilstede 29 med stemmeret, 1 uden stemmeret, 8 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

• 2: Formands beretning for perioden sept 2020 til marts 2021.

Torben Larsen afgår som formand: hans beretning:
Velkommen til GF 2020, som det jo egentlig er, selvom vi er langt inde i 2021.
Jeg nævnte det allerede på sidste års GF, det er der sket i 2020 såsom:
-nyt havneprogram, udskiftning af træ på betonbroerne, ny traktor, venteliste etc.

Vi lovede på sidste GF, at sætte gang i en hel del og det er gjort og det hører til på GF 21

Jeg mener en formand skal være synlig på havnen og søen og da jeg nu ligger i Ry,
Mener jeg ikke, at klubben kan være tjent med, at jeg fortsætter som Formand for SS-M.
Derfor har Thomas Uhrenholt være fungerende formand i en længere periode.
Dette vil jeg sige mange tak for og overlader derfor ordet til Thomas.

Thomas Uhrenholt, fungerende formands beretning:
Tak for tilliden Torben og tak for din indsats.
For at fortsætte tankegangen 2020, kan jeg sige, at efter Torben meddelte at han ville
sejle ud fra Ry fremover og dermed valgte at træde ud af bestyrelsen, konstituerede vi
os således, at Ole Nystrøm er næstformand, Søren Fønns er nyt bestyrelsesmedlem og
jeg er fungerende formand indtil i dag. Således er vi fortsat med 8 bestyrelsesmedlem-
mer og 1 suppleant.

Denne GF handler sådan set kun om perioden sept. 2020 til marts 2021 og vi satser på,
at foråret 2022 vil bringe os til mere normale tilstande, så vi kan afholde GF 2022 i marts
og dér berette om ting og tiltag sket i 2021.

For ikke at blande 2020 og 2021 for meget sammen, har vi ikke meget at berette på
denne GF, udover det har været et specielt år grundet corona med mange
begrænsninger til følge, ingen klubaktiviteter udover de mindre der trak de store læs
i form af bro-udlægning og -optagning. Stor tak til Jer.

Vi fortalte på sidste års GF, at der var behov for at hæve kontingenter, så vi fremad-
rettet kan sikre en havn, der er præsentabel og tidssvarende og vi besluttede
at hæve kontingentet til 2021 med 500kr for medlemmer, 40kr for medlemmer
med ret til slæbested samt 25kr for støttemedlemmer.

Der er arbejdet hårdt på Lars Flemming Sørensens forslag og de andre fremstillede
forslag sidste år, mere om dem til GF marts 2022.

I efterår 2020 fik vi som noget nyt oprettet en venteliste til at få bådplads i havnen
-og den havde inden sæson 2021 4 personer stående.

Vores nye havneprogram har virkelig hjulpet os godt på vej også i år og det virkelig gjort
Kirstens og mit arbejde noget nemmere og det skylder vi dig stor tak for Kirsten.

Der er virkelig mange ting, der skal holdes styr på i løbet af året.
Arbejdsholdet i værkstedet med Lennart og Jens Erik i spidsen har også knoklet
hårdt for at hjælpe os allesammen, en rigtig stor tak til Jer.

Vi havde ved udgangen af 2020 299 medlemmer og alle 149 pladser var udlejet.

Mange tak.

Beretning enstemmigt vedtaget/godkendt

• 3: Fremlæggelse af regnskab: Kasserer Kirsten Rold:
Oplysning af forsimpling af regnskabet i ord og forståelse heraf.
Højere årsresultat udgøres af flere medlemmer.
Årsregnskab vedtaget/godkendt.

• 4: Indkomne forslag:
ingen. Vedtaget/godkendt

• 5: Valg af bestyrelse:
Formand valgt: Thomas Uhrenholt

Bestyrelsesmedlemmer genvalgt:
Dan Rothborg
Jens Erik Andersen
Ole Nystrøm

(Øvrige bestyrelsesmedlemmer på valg i 2022:
Kasserer Kirsten Rold
Ebbe Brag
Søren Fønns
Karin S Christensen)

• 6: Valg af suppleanter:
Lasse Grarup 1. suppleant genvalgt.
Thomas Hogaard valgt som 2. suppleant.

• 7: Valg af revisor:
Skanderborg Revision fortsætter som revisor.

• 8: Eventuelt:
-Udvalg ved standerhejsning/-strygning: der er oprindeligt 3 medlemmer i udvalget.
Lige nu kun 1 medlem. Ole Nystrøm og Ebbe Brag vil gerne hjælpe.
Forslag om at udvalget bistår med fane fra klubben ved medlemmers begravelser og bisættelser.
Bestyrelsen drøfter dette ved næste møde.

-Lejeaftaler: Sct Croix, Horsensvej 11A, Klubben, Sølystvej 32 og Christiansmindevej 10
er alle forlænget med 30 år i en samlet lejeaftale med Skanderborg Kommune.

-Kalø er privat ejet og lejes for 6.500kr p.a.

-Bådpladsen ved Bybadet: venteliste/standby. Dagmar SKAL være der, men hvor skal vi
som klub være: Vi har tilbudt støtte, men Bybadet får ikke penge medmindre vi får
bådpladser.

-Shelter ved Sct. Croix: er sat på standby for nu.

-Broernes tilstand: der er taget fire tilbud hjem på betonbroer. Der har været møder
med borgmester og kommunaldirektør ift. evt. lån på 1½-3mill. Der er givet udtryk for
at klubben gerne vil investere i havnen og området. Hvis lån, er det over 30år.
Og i forbindelse med nye broer kan der være tanke på udvidelse af havnen.
Her er Naturstyrelsen og DK Naturfredningsforening dog også i spil ift. biodiversitet.

Det var alt for i år. Tak for denne gang.

Referent: Karin S. Christensen.