Referat af ekstraordinær generalforsamling 2022

Dirigent: Kristian Thomsen
Fremmøde på ca. 15 medlemmer.


Bestyrelsen repræsenteret ved:
Ebbe Brag
Jens Erik Andersen
Kirsten Rold
Dan Rothborg
Søren Fønss
Lasse Grarup


Kristian Thomsen indleder med vurdering af generalforsamlingens gyldighed.
Der er indkaldt med rette frist, men dog ikke i overenstemmelse med vedtægter, idet der ikke er indkaldt på hjemmeside eller ved opslag i klubbens lokaler. Alle medlemmer er imidlertid indekaldt på mail.

Ingen indsigelser på mødet. Alle fremmødte accepterer derved, at den ekstraordinære generalformsamling kan gennemføres.

Aftalen indgået på mødet herved refereret.

Det er Kristian Thomsens anbefaling, at der på næstkommende ekstraordinære generalforsamling foretages afstemning om, at den beslutning var/ er ok.

Til afstemningen:

Punkt 1:

Valg af ny revisor

Kasserer Kirsten Rold fremlægger ved kort indlæg årsagen til bestyrelsens ønske om ny revisor.

Bestyrelsen foreslår den lokale revisor virksomhed Revisions-Partner, som der har været dialog med.

Beslutning om ny revisor vedtages ved enstemmigt flertal.

Punkt 2:

Udlejning af el-både fra SSM’s havn.

Lasse Grarup fremlægger kort forslaget/ og eget ønske om at udleje både fra havnen.

Lasse præciserer, at der konkret er tale om to både.

En el-båd og en motorbåd med 25hk. motor.

Begge både lejes kun ud mellem sol op- og nedgang.

Et medlem rejser spørgsmål om, hvor bådene skal ligge efter endt prøveperiode på 3 år. Det må være hensigten at gæstebroen skal holdes fri til formålet om at tjene både ude fra, som ønsker at frekventere havnen og restauranten.

Bestyrelsesmedlem Ebbe Brag forklarer, at det ikke er hensigten, at havnens kapacitet reduceres med to pladser som kunne være solgt til potentielt nye medlemmer.

Således er det planen, at der, – når prøveperioden på de tre år er udløbet -, skal findes/ skabes to nye pladser i havnen. Der er allerede på bestyrelsesniveau drøftet mulighed herfor.

Et andet spørgsmål fra et medlem: Hvorfor ligger der to både fast ved gæstebroen?

Hvordan sikrer man tilgængelighed for gæster?

Konkret har der været lejet plads ud. Det har således været en indtægt for klubben.

Bestyrelsen herved gjort opmærksom på ønsket om at bevare muligheden for tilgængelighed for gæster fra søen/ i egne både.

Kristian Thomsen appelerer til, at aftalen om udlejning af både forudsætter, at der på ordinær generalforsamling fra Lasse Grarup orienteres om status: Hvordan går det etc. Uanset gælder beslutningen dog for 3 års prøveperiode!

Beslutning om tilladelse til udlejning af to både vedtages ved enstemmigt flertal.

Ifølge vedtægternes §6 indkaldes der herved til anden ekstraordinære generalforsamling med henblik på endnu en afstemning for gyldig beslutning og gennemførelse.

Den ekstraordinære generalforsamling afvikles på havnen den 27.7.22. Kl. 19:00.

//Søren Fønss

————————-

Ekstraordinær generalforsamling – anden behandling

27.7.2022 kl. 19:00

Referat

Dirigent: Kristian Thomsen

Der indledes med spørgsmålet om, hvorvidt der er enighed om, at første ekstraordinære generalforsamling kunne afholdes trods manglende gyldig indkaldelse.

Der er ingen indsigelser imod denne beslutning.

Anden ekstraordinære generalforsamling afholdes jf. vedtægternes §6 med mindst 14 dages mellemrum. Der er denne gang indkaldt både på mail og ved opslag i klubbens lokaler.

Punkt 1:

Valg af ny revisor

Beslutning enstemmigt vedtaget.

Punkt 2:

Udlejning af el-både fra SSM’s havn.

Beslutning enstemmigt vedtaget.

Begge forslag herved behandlet på to ekstraordinære generalforsamlinger.

Forslagene er vedtaget.

//Søren Fønss