Referat af generalforsamling 2020

Referat af generalforsamling i Skanderborg Sejl- og motorbådsklub 10. september 2020

66 fremmødt; 58 med stemmeret 8 uden stemmeret.

1.      Valg af dirigent
        Kristian Thomsen valgt
Han erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt.58 med stemmeret 8 uden stemmeret.


2.      Formandens beretning for den forløbne periode


På sidste GF fik vi ny formand og bestyrelsen skulle finde sine egne ben at gå og stå på.
Der blev fordelt opgaver og ansvar til alle i bestyrelsen, dette for at fordele “byrden” på flere skuldre. Vi skal jo tænke på at vi alle er med i klubben for at hygge os, og det skal være sjovt og rart.
Preben Buur har været med som bestyrelseskonsulent hele året igennem.
Stor tak til Preben
Beretningen er et resultat af en samlet indsats fra alle bestyrelsesmedlemmerne.
Vi fik i 2019 sat video overvågning op som virker rigtig fint og giver et fint hurtigt overblik over havnen og hvad der sker, vi har heller ingen indbrud og tyverier haft i 2019.
Festivalen forløb rigtig godt med god stemning og ca. 10 nye medlemmer (aktive med ret til slæbested)
 
Sct. Croix
Vi har haft en mangeårig tradition omkring forårs- og vinterklargøring af Sct. Croix. En hyggedag med broudlægning og klargøring af hus og grund, lidt væske til ganen og grillpølser.
Det er sædvanligvis den trofaste garde (Tordenskjolds soldater), som jo med tiden er blevet ældre og kræfterne færre.
De senere år har det knebet lidt med deltagelse fra medlemsskaren. I foråret gik det nogenlunde med broerne og den øvrige klargøring og der skal lyde en stor tak til det arbejdende folk.
Helt galt gik det desværre i efteråret. Der mødte 5 mand og 2 kvinder og vi var klar til at aflyse.
Det lykkedes at få fat i et par stykker mere og med fremskaffelse af lidt grej som hjul m.m. blev vi enige om at fuldføre. Igen stor tak til de få, der kom.
 Det er dog noget skuffende, datoer er alle bekendt med og ved brooptagning blev det nævnt at der var arbejdsdag på Croix d. 9. november.
er blev givet besked på hjemmesiden og Facebook samt at Preben sendte en mail rundt.
Ikke engang de få stykker, der brokkede sig over at, man lånte brofag til festivalen følte trang til at møde op.
Det er måske alligevel ikke så vigtigt med de broer. Det er jo også nemmere, når andre udfører arbejdet, så kan man nøjes med at brokke sig!
Fremover bliver broerne opbevaret på havnen og sejlet frem og tilbage og håndteres sammen med havnebroerne.
Det betyder så at vi fjerner broerne på Sct. Croix ca. 3-4 uger tidligere end normalt, afhængigt af vejrforholdene.
 
Værksted
Det går rigtig godt med renovering af vores værksted. Det er flot og ihærdigt arbejde.
Vi har en flittig og trofast gruppe, der forestår arbejdet – stor tak til disse gæve gutter.
 
Kapsejlads
Kapsejladssæsonen 2019 har været rigtig god og spændende og vi har oplevet lidt af hvert. Vejrmæssigt kunne den dog ikke hamle op med 2018, men mindede mere om 2017 og vi har i år haft aflysninger både på grund af for få deltagere, ingen vind, tordenbyger og alt for meget vind og regn.
Og så har vi også savnet et par L23’ere i år. Både Ole som kom til skade i vinters og Karsten som heller ikke har haft båden i vandet i år. Til gengæld havde vi Torben med i Drabant 21 i en enkelt sejlads og håber at se ham på banerne igen til næste år, han kan sagtens følge med feltet.
På banen har der været stor kampgejst, hård konkurrence og spænding om resultaterne og vi har som sagt oplevet lidt af hvert.
 Vi har haft en sejlads, hvor 3 både gik forkert rundt om et mærke og blev diskvalificeret. To både har i løbet af sæsonen præsteret at tabe en gast i vandet og vi har haft en sejlads med berøring mellem 3 både under starten og 2 både som derfor måtte tage strafrunder. Endelig har vi haft en afslutningssejlads, hvor hele onsdagsserien blev afgjort ikke blot i selve sejladsen, men nærmest på selve mållinjen. Godt nok har det været tæt før, men aldrig så tæt.
Og så har vi også haft flere nye gaster med på bådene. Mogens’ søn Jonathan har været gast både på Liberty og Sus og Per har ud over sin faste gast, hans barnebarn Mathias, også haft Mathias’ storebror Sebastian med. Og på Maximus har Kjeld fået en ny gast, Jesper, med og også på Do it, har Henrik haft fat i nye gaster undervejs.
Resultater:
Liberty vandt onsdagsserien med Sus som nr. 2, Do it og Alleos på en delt 3. plads og Maximus som nr. 4.
Sus vandt klubmesterskabet med Liberty som nr. 2, Alleos som nr. 3, Maximus 4 og Do it 5.
 Og så er der i år en særlig flidspræmie til Maximus for troligt at fuldføre alle sejladser selvom vinden løjer næsten helt væk hen under aften.
På opfordring adskillige gange fra L23 klubben er sejlerne begyndt at se på muligheden for at genoptage det ti
dligere matchrace stævne på Skanderborg Sø og i november afholdes et første planlægningsmøde. Så hvem ved, måske kan vi lokke udenbys sejlere til søen i 2020.
 
Vores Facebook-side lader til at være en god og hurtig måde til at nå en del af SSM’s medlemmer.
Siden må dog gerne summe lidt mere af liv og personlige oplevelser, så post endelig billeder og historier fra jeres liv og oplevelser på søen, så kan alle medlemmer tage del i jeres oplevelser”.


Beretningen blev enstemmig vedtaget.


Kommentar fra Per Brøsted: Kunne klubben ikke kontakte kommunen angående beskæring af Taaning å. For at undgå fremtidige oversvømmelser. Det vil bestyrelsen tage op.

3.      Forelæggelse af regnskab
a.      Regnskabet blev fremlagt.
a: Regnskab til godkendelse – Godkendt enstemmigt.
b: Budget og kontingent til orientering – Ingen ændringer i 2020.

4.      Behandling af indkomne forslag
Vedtægtsændringer: Der blev stemt om alle forslag, som skal endelig godkendes d. 8. oktober kl. 18.30 til en ekstraordinær generalforsamling, på pladsen ved kranen. De nye vedtægter sendes rundt til alle medlemmer på mail.

Lars Sørensen: Skråninger mod Sølystvej helt oppe ved Oddervej, kunne laves om til siddepladser.
– Med stemmerne 5 imod – 61 for, besluttede SS-M at vi støtter det videre arbejde med at udvikle idéen og søge fonde til økonomisk støtte.

Anders Thisted: Lukke for alkohol og rygning i værkstedet.
– Stor diskussion, især ordvalget i forslaget blev kritiseret. Det blev konkretiseret at rygeforbud i klubbens lokaler naturligvis skal overholdes.
2 stemte for – 3 undlod at stemme, resten stemte imod, forslaget blev forkastet.

Michael: Forslag til at slippe for måger på bådene. Bestyrelsen vil gerne arbejde på at kunne løse problemet.

Malene/Jan: Forslag til udbedring af akustik i restaurationen. Bestyrelsen tager det op med Ole, igen.

Jan Møller: Plads til kajakker og SUP boards. Bestyrelsen arbejder videre med forslaget. Vedtaget.

Lasse Grarup: Forslag med om nye Y-bomme. Flere broer og flere både. Vi kan ikke vente med udskiftningerne. – Diskussion om hvem som tjekker broerne? Må vi overhovedet svejse det selv?
Bestyrelsen tager det med i det videre arbejde, og vi skal naturligvis udskifte ting der er i stykker. 4 udlod at stemme resten stemte imod, forslaget forkastet.

Forslag om at hæve kontingentet: Bestyrelsen tager det med som en henstilling. Ikke stemt om.

Thomas Vangkilde: Forslag til at Y-bomme også ved betonbroerne tjekkes og repareres samtidig med broudlægning. Bestyrelsen bakker op om forslaget, og opfordrer til at dem der ligger dér, anmelder beskadigede Y-bomme. Y-bommene ved betonbroen er lavet til at ligge i vandet hele året.

Forslag om at sponserer søbadet, så der også bliver plads til at bådene kan ligge til den nye bro. Sct. Croix skal snart forlænges, så vi vil faktisk gerne vise kommunen at vi gerne vil aktivitet på søen. 1 undlod, resten stemte for.

5.      Valg af bestyrelse
Kasserer enstemmig genvalgt.
Ebbe Brag valgt ind i bestyrelsen
Karin Christensen valgt ind i bestyrelsen

6.      Valg af suppleanter
1. suppleant: Søren Føns
2. suppleant: Lasse Grarup

7.      Valg af revisor – Genvalg

8.      Eventuelt
Hvad er mulighederne for udvidelse af havnen: Vi har planlagt at vente lidt, da det jo ikke er sikkert at der er venteliste til næste år.
Hvordan fordeles midlerne i klubben? Kan man ikke have udvalg som arbejder for de enkelte dele af klubben? Svar fra bestyrelsen; sådan arbejder vi allerede.
Halbygning på Chr. Mindesvej? Svar fra bestyrelsen; Vi har forsøgt, men folk sprang fra, da de skulle til at forudbetale for halleje. Der er mulighed for at bygge 1000m2, men der mangler en sponsor.
Preben sagde tak for nu, og forlod bestyrelsen, som igen er på otte medlemmer.
Gaver til dirigent og de tre afgående bestyrelsesmedlemmer, som alle takkede for tiden der gik.
Til sidst et højlydt HURRA for Skanderborg Sejl- og Motorbådsklub!

Således opfattet
Ole Nystrøm