Referat af generalforsamling 2022

Referat af SS-M Generalforsamling d. 6.4.-2022

1: Valg af dirigent :

Kristian Thomsen er valgt enstemmigt. Indkaldelse til generalforsamling er foregået korrekt, dog er paragraf til indkomne forslag forkert udlagt. Dog er ingen forslag blevet undladt af denne grund.

2: Formandens beretning for den forløbne periode

SSM 2021 har været et travlt år, der er blevet renoveret klubværksted, garage og affaldsskur.

Medlemskab er steget og der er venteliste. Fremover skal der bruges flere penge til renovering af bl.a broerne. Der er kommunikation med kommunen, der dog ikke ønsker at låne penge til klubben, derfor kontingentstigning. Kommunen vil dog hjælpe med skråningen op til vejen samt slæbestedsområdet, da det er kommunalt område. Familiedagen havde ikke stor opbakning, så bestyrelsen vil prøve at udforme et andet koncept. Smukfestivalsteamet er stoppet grundet salg af båd, så der skal laves et nyt.

Spørgsmål: Hvad er uviljen fra kommunens side: Kommunen mener ikke de skal bidrage til klubben, da der burde være sparet op igennem årene til fornyelses af broer. Udover det er SKB kommune ikke kun SKB, men også andre byer i kommunen og 2.5mill kr er mange penge kun til SKB kommune.

35 støtter om formands beretning, ingen imod, ingen undlader.

3: Forelæggelse af regnskab

a: Regnskab til godkendelse

Fortæringsudgifter i udvalgene bliver samlet fremadrettet

Driftsmateriel er steget.

Spørgsmål: bogførsel: det kommer i punkt 7 (revisor)

35 stemmer for, ingen imod, ingen undlader

b: Budget og kontingent til orientering 

 

4: Behandling af indkomne forslag: ingen indkomne

5: Valg af bestyrelse

a: Kasserer (lige år)         Kirsten Rold modtager genvalg. Er genvalgt enstemmigt                

c: Øvrige bestyrelse         
Ebbe Brag modtager genvalg. Er genvalgt enstemmigt
Karin Christensen modtager genvalg. Er genvalgt enstemmigt
Søren Fønss modtager genvalg. Er genvalgt enstemmigt

 6: Valg af suppleanter         

  1. suppleant: Lasse Grarup modtager genvalg. Er genvalgt enstemmigt 
  2. suppleant: Thomas Hogaard modtager ikke genvalg. Ny 2.suppleant foreslået: Peter Egelund er valgt enstemmigt

7: Valg af revisor
Udgifter til revisor er steget, derfor foreslår bestyrelsen at få carteblanche til at finde en ny revisor. Der foreslåes at finde en lokal revisor.

Spørgsmål: hvordan stiller dirigent sig overfor at give carteblanche til bestyrelsen? Der skal gives et mandat.

Forslag: der laves et genvalg af revisor og derefter findes ny revisor , der laves ekstraordinært generalforsamling for valg af ny revisor.

Der er mandat til at forhandle med revisor eller finde en ny revisor indenfor de krav der er gældende indenfor revisionsarbejde.

Forespørgsel fra medlemmer omkring nuværende priser fra revisor. Hvorfor er priserne steget så voldsomt? Bestyrelsen undersøger dette.

Revisor er genvalgt.

8: Eventuelt

Drøftelse af samarbejde omkring udlejning af el-både. Lasse Grarup beder om incitament til at gå videre med evt at udleje el-både for at skabe mere liv til sø, område og havn for andre end medlemmer af klubben. Der skal være klarhed omkring regler fra kommunens side ift Gudenåsystemet.

Spørgsmål: hvor skal de ligge? De kan evt placeres på gæstebroen.

Spørgsmål: profitten, er det en glidebane, så andre vil lave forretning med klubben som udgangspunkt?

Klubbens formålsparagraf bliver oplæst af dirigent.

Bestyrelsen skal få klarhed omkring Gudenåsystemet reglement.

Lasse Grarup foreligger en plan for bestyrelsen, der herefter kan opdatere medlemmer og det kan komme på valg til en ekstraordinær generalforsamling.

Spørgsmål: må medlemmer lægge til ovre ved Bybadet? Umiddelbart er der ingen forbud mod dette. Kommunen har ikke fået penge til broen, da de ikke har anlagt kajplads.

Spørgsmål: Hvorfor vil kommunen ikke hjælpe til nye broer: Kommunen/ fundraiseres begrundelse er ofte, at der ikke er børn/unge i foretagendet ift ikke at vil investere i en broudskiftning.

Det anbefales at tale med firmaer/kulturer der evt kan bidrage med finanser: Seniorrådet, Naboer, VesterMølle, Musikskole, Kulturhuset, SUB, Vinterbadeklub, Dykkerklub, Seniorklub, Kajakpolo, osv. 

Forslag: er der nogle der vil EJE deres bådeplads (finansering til klubben. Dermed fåes en havneforening og en klub.

Forslag: en garantforening ift finansering

Stor applaus til Lennart for det gode arbejde.

Spørgsmål: Familieudflugten: kunne man udvide Åben Havn og gøre noget mere ud af det og slå dem sammen. Lave selve “festen” på havnen og ikke på Sct. Croix

Spørgsmål: må klubbens medlemmer, der har lejet hus og område på Sct Croix, afvise folk udefra? Ja, hvis folk ikke opfører sig ordentlig, må man gerne bortvise folk, da det jo er et almindeligt lejemål. Der kan opsættes et ordensreglementsskilt op ved indgang.

 

Dirigent takker for god ro og orden.

 

Bestyrelsen henleder opmærksomheden på vedtægternes §6

Hvor i der blandt andet står:

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest den 9. marts.

Med venlig hilsen        
Bestyrelsen Skanderborg Sejl- og Motorbådsklub

.

Referent: Karin S. Christensen.