Referat af generalforsamling 2023

Referat af SS-M Generalforsamling d. 6.4.-2023

1: Valg af dirigent :

Kristian Thomsen er valgt enstemmigt. Indkaldelse til generalforsamling er foregået korrekt, dog er paragraf til indkomne forslag forkert udlagt. Dog er ingen forslag blevet undladt af denne grund.

2: Formandens beretning for den forløbne periode

I 2022 havde vi endnu et rigtig godt for havnen med fuld belægning på alle pladser, det vil sige at vi fik udlejet alle de pladser vi har til rådighed. Og vi har i dag ca. 275 medlemmer inkl. Slæbested og støttemedlemmer

Alle broerne blev søsat sidst i marts med stor opbakning fra Tordenskjolds Soldater og masser af frivillige hænder. Uden jer, så kan det slet ikke lade sig gøre år efter år.

Og uden den frivillige indsats kan en forening som denne ikke løbe rundt. Det er uden fortilfælde det vigtigste for en sådan forening. (En stor tak til jer der igen og igen stiller op og hjælper klubben)

Vi fik efter en ekstra ordinær Generalforsamling lov til at finde os en ny revisor, og valget faldt på Henrik fra Revisions Partner på Adelgade. Nu har vi så været igennem en årsafslutning på en ny måde, og det har været en rigtig god og mere smidig oplevelse end tidligere for både Kirsten og mig – og ikke mindst noget billigere – så det er vi rigtig glade for.

Vi havde et brag af en sommerhavnefest med hele 90 deltagere både de helt unge og de mere erfarne, hvilket må siges at være godkendt. Vi håber at gentage succesen i år.

I det sidste år er der kommet endnu flere familier til og vi ønsker for klubben, at livet på vores lille havn derved og så vil blomstre endnu mere.

Kapsejlerne har også været aktive på søen i 2022 og givet landkrabberne en endnu smukkere sø udsigt når de har været afsted.

I sommers brød vores gamle trofaste kran fra 1957 desværre sammen, den var tæret op, og det har ikke kunnet betale sig at reparere den. Så efter grundige overvejelser i bestyrelsen og drøftelser med klubbens sejlere blev det besluttet at erstatte den med en ny. Kranen er en forudsætning for sejlbådene, og uden kran vil vi miste vores sejlere, og det ønsker vi ikke!

SSM står jo for både motorbåde og sejlbåde og der skal være plads til begge dele.

Den nye kran bliver opstillet meget snart og burde være klar til bådenes søsætning.

Restaurant Sølyst har i mange år været en god samarbejdspartner for Sejlklubben. Ole sørger via sin husleje for en ikke uvæsentlig og stabil indkomst til klubben som kommer os alle til gode.

Selvom det har været svære kår for restauratører rundt om i det ganske land, har Sølyst klaret sig igennem.

Men dette kan kun lade sig gøre ved en kombination af selskaber gennem hele året, og ved at begrænse a la Carte-salget til sommermånederne. Der kommer desværre for få gæster til restauranten i fx maj måned, til at det er rentabelt for Ole.

Ja, vi håber alle på en mere befærdet havn, især efter Lars’s fantastiske visions forslag for et par generalforsamlinger siden.

Og ja, vi arbejder da også stadig på sagen, selvom kommunen pt. ikke vil leje med. Men indtil visionen lykkedes, så er det kun økonomisk realistisk, at restauranten er åben i de 3-4 sommermåneder.

Klubhuset har tidligere år været plaget af oversvømmelser

Vi har derfor fået kortlagt og gennem-fotograferet vores egne kloakker, og kan heldigvis/desværre? konstatere at fejlen ikke ligger hos os, men hos kommunens underdimensionerede kloaker der desværre ikke er optimeret til skybrud. Vi har heldigvis ikke haft oversvømmelser det sidste års tid. Men risikoen for at der kan komme en udgift der af er der stadig.

Og apropos udgifter…:

Økonomien er de sidste 3 år med fuld havn og vores nødvendige kontingent stigninger blevet væsentligt forbedret. Vi startede i 2022 op med at lave en dissideret opsparing så vi bedre kan takle vedligehold og nødvendige nyerhvervelser samt sikre klubbens fremdrift og aktiver. Ny traktor, renovering af garage, og ny kran synliggør jo, at vi er nødt til at være fremsynet og ansvarlige i forhold til opsparing i klubben.

Vi kan ikke blot tære på vores aktiver uden at sparre op til at vedligeholde og erstatte dem.

Det gælder naturligvis også vores broer, som vi fortsat har store visioner om at kunne erstatte indenfor en overskuelig årrække.

Så hvis der sidder nogen her der har lyst til at bidrage med at søge økonomisk støtte og fonde er i mere end velkommen!

Med disse ord vil jeg gerne takke for et godt 2022 – Og byde velkommen til sæson 2023

Formand Thomas Uhrenholt

Lars Bo: Der har på FB været stillet spørgsmålstegn ved Ole Koks kontrakt og han evt misligholder denne? Dette gør han ikke, ift gæsteantallet gør han, hvad han kan.

Der er enstemmigt vedtaget for formandens beretning og spørgsmål til denne.

3: Forelæggelse af regnskab

  a: Regnskab til godkendelse

Lars Bo:  Skal de 300.000kr aktiveres? Hvorfor -30.000kr? Reelt set er der sparet 269.000 op til budget. Teknisk detalje.

Regnskab enstemmigt vedtaget.

  b: Budget og kontingent til orientering

Kjeld Lyngsø: Stiller spørgsmål ved en stigning på 36% på personlig kontingentet. Det har han ikke prøvet før. Han mener, at det er blevet en brugerbetalt stigning til nogle få medlemmer. Hvis man laver et estimeret regnskab , hvor der er en stigning på samtlige medlemmer, vil der være en mindre stigning på alle medlemsformer på ca 6%. Han vil gerne foreslå bestyrelsen, at der gennemtænkes en ændring. Altså at det er en fællesskabsbetaling/stigning for nye tiltag i stedet for en differentiering.

Lars Bo: Stiller spørgsmål ved, at der er en stor forskel i pris på, hvem der bruger hvad.

Bestyrelsen tager det til efterretning.

4: Behandling af indkomne forslag:

Kjeld Lyngsø: Foreslår vedtægtsændringer for proceduren med forslag til generalforsamling, samt at budget og kontingent godkendes på generalforsamlingen – og ikke bare orienteres af bestyrelsen. Ole Nystrøm giver modsvar for hvorfor bestyrelsen ikke stemmer for: grundet en beskyttelse af medlemmer.

Afstemning: 4 for, 27 imod, 9 undlader.

5: Valg af bestyrelse

  a: Formand (ulige år):

  • Thomas Uhrenholdt modtager genvalg. Enstemmigt vedtaget

  b: Øvrig bestyrelse:

  • Ole Nystrøm modtager genvalg. Enstemmigt vedtaget
  • Jens Erik Andersen modtager genvalg. Enstemmigt vedtaget
  • Dan Rothborg modtager genvalg. Enstemmigt vedtaget

 6: Valg af suppleanter

1. suppleant:

  • Lasse Grarup modtager genvalg. Enstemmigt vedtaget.
  • 2. suppleant: Peter Egelund modtager genvalg. Enstemmigt vedtaget

7: Valg af revisor

Revisions-Partner: Enstemmigt vedtaget.

8: Eventuelt

Lasse bliver forespurgt om processen med udlejningsbåde? Det går efter planen.

Spørgsmål til renovering af stensætning: det er kommunens udgift.

Klublokale: kan det udlejes ift indtægter til klubben? Der er for og imod . Der foreslås, at det kan gøres udenfor sæsonen. Ift mad og drikke: dette kan der laves en klausul på, at mad/drikke sker gennem restauratør Ole Lundgaard.

Der tales om svind i ølkassen og prisstigningen på øl/vand fra 5kr til 10kr. Det vedtages, at der sættes pantpriser på også, da der forsvinder for mange flasker fra kasserne.

Bestyrelsen opfordres til at tage vedtægtsændring op til revurdering ift, at det kun er bestyrelsen der kan godkende forslag. Og at forslag lægges op sammen med dagsorden på både mail og FaceBook.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Skanderborg Sejl- og Motorbådsklub

Referent: Karin S. Christensen.